Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Rekrutacja do szkół podstawowych - Gmina Lublin

Aktualności

Listy kandndydatów przyjętych i rekrutacja uzupełniająca

16.04.2024

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym tj. 16.04.20024 szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych do szkół podstawowych.

Od 17.05.2024 r. godz. 08:00 do 21.05.2024 r. godz. 14:00 będzie trwała rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutację uzupełniającą będą prowadziły szkoły podstawowe, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami

Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 3, 4, 10, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 43, 45, 46

W oddziałach integracyjnych, dla dzieci z orzeczeniem wolnymi miejscami dysponują jeszcze

Szkoły Podstawowe nr 32, 15, 43

Rekrutację uzupełniającą prowadzą bezpośrednio komisje rekrutacyjne w szkołach podstawowych. 

Aby wziąć w niej udział należy zgłosić się bezpośrednio do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, potwierdzenie woli podjęcia nauki

05.04.2024

Szanowni Państwo,
w dniu 05.04.2024 r. o godz. 12:00 komisje rekrutacyjne szkół podstawowych opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, którzy rekrutowali się do szkół poza obwodem, do oddziałów integracyjnych - dzieci z orzeczeniem, do oddziału sportowego.

Informacja o zakwalifikowaniu dostępna będzie na indywidualnym koncie kandydata, po zalogowaniu lub bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

W terminie od 05.04.2024 r. godz. 12:00  do 12.04.2024 r. godz. 14:00 rodzice kandydatów którzy rekrutowali się do szkół poza obwodem, do oddziałów integracyjnych - dzieci z orzeczeniem, do oddziału sportowego, potwierdzają wolę podjęcia nauki, w szkole do której zakwalifikował się kandydat dostarczając do szkoły podpisany dokument - potwierdzenie woli (dokument dostępny jest na stronie rekrutacji w plikach do pobrania).

Brak złożonego dokumentu potwierdzenia woli w określonym terminie spowoduje brak możliwości przyjęcia dziecka do szkoły.


Informacje i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych

18.03.2024

Informacje i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego), w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2024/2025

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy przystępują do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, to kandydaci, którzy nie złożyli w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego - informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Jeżeli nie zakwalifikuje się do żadnej z 3 wybranych szkół powinien po ogłoszeniu list niezakwalifikowanych zgłosić się do szkoły w obwodzie której mieszka.

Postępowanie rekrutacyjne:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 19.03.2024 r., od godziny 8.00 do 26.03.2024 r., do godziny  14.00
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 05.04.2024 r., godz. 12.00
  3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 05.04.2024 r., od godziny 12.00 do 12.04.2024 r., do godziny  14.00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 16.04.2024 r., godz. 13.00

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 2. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  1. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
  2. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 4. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 5. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 6. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w komunikatach poniżej i w zakładce - > zasady naboru.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

18.03.2024

Szanowni Państwo,

dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w terminie 19.03.2024 r. - 26.03.2024 r. można rekrutować do klas I integracyjnych na miejsca dla dzieci z orzeczeniem.

Rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole i jest prowadzona jest z zastosowaniem systemu elektronicznego › edu.lublin.eu › aplikacje dla rodziców › https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

Oddziały integracyjne dostępne są w:
•    Szkole Podstawowej nr 15, Lublin, ul. Elektryczna 51;
•    Szkole Podstawowej nr 28, Lublin, ul. Radości 13;
•    Szkole Podstawowej nr 32, Lublin, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2;
•    Szkole Podstawowej nr 43, Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5 ;
•    Szkole Podstawowej nr 51, Lublin, ul. Bursztynowa 22.

Rekrutacja dla kandydatów do klasy sportowej

18.03.2024

Szanowni Państwo,

oddział sportowy /dyscyplina: pływanie/ dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9.

Kandydaci rekrutujący się do klasy sportowej powinni spełniać następujące wymagania:

- złożyć wniosek rekrutacyjny, w terminie 19.03.2024 r.- 26.03.2024 r. wraz z załącznikami  potwierdzającymi stan zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki w oddziale /orzeczenie lekarskie/ oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału

- przystąpić do prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale i uzyskać pozytywny wynik  kwalifikujący do przyjęcia do oddziału.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych na wolne miejsca

14.03.2024

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż do rekrutacji do klas I na rok szkolny 2024/2025 (w zakresie wolnych miejsc) przystępują następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog /Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2/
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki /Zespół Szkół nr 12/
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa /Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5/
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2/
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1/
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Szkoła Podstawowa nr 44  /Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich/
Szkoła Podstawowa nr 45 /Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta/
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 52 im Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego

Zakładanie kont kandydatom zgodnie z harmonogramem będzie dostępne od 19.03.2024 r. do 26.03.2024 r./godz. 14:00/
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i terminami rekrutacji.

Zapisy i rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

22.02.2024

Szanowni Państwo,
witamy na stronie systemu elektronicznego, który obsługuje zgłoszenia dzieci do klas I szkół podstawowych i rekrutację.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół podstawowych.

Zgłoszenia i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo

1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują.

- zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 26 lutego 2024  do 11 marca 2024 r.

2a. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych

2b. Rekrutacja do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

2c. Rekrutacja do oddziału sportowego

- rekrutacja, o której mowa w punktach 2a,2b,2c, odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r.


Uwaga:
dla kandydata można wypełnić tylko jeden wniosek - zgłoszeniowy lub rekrutacyjny.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń i rekrutacji opublikowane są na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/zapisy-do-klas-i-szkol-podstawowych-od-26-lutego,861,1082,1.html

Wniosek zgłoszeniowy do wypełnienia w systemie elektronicznym dostępny będzie od 26.02.2024 r.
Zapraszamy!